Átkötések

átkötések borító

„Az elsődleges cél irodalomtörténeti: a szövegekkel való foglalatoskodás tétje minden bizonnyal az, hogy napjaink irodalmi irányzatait, tendenciáit, dinamizmusait feltárja, és valamilyen olvasat, elbeszélés mentén, egyfajta rendszerben tegye elgondolhatóvá azokat. De míg a „hagyományos” irodalomtörténeti megközelítés számára „a múlt szövegei és jelenségei értelmezendők, jelek, a jelenéi pedig értelmezők, jelentésadó (»jelentésfeltáró«) eljárások”, addig a kortárs irodalom kutatója olyan szövegekre koncentrál, amelyek éppen most íródtak, tekintete mindig olyan eseményekre vetül, amelyek éppen most mentek végbe, és mint ilyenek, szerves részei, adott esetben előzményei a jelenleg is zajló folyamatoknak. Az irodalomtörténet-írás metodikája ebben az esetben nem nélkülözheti a második, a kritikai attitűdöt…”

 

Nagy Csilla, Átkötések: Tanulmányok és kritikák, Dunaszerdahely, Nap, 2016 (kaleidoszkóp könyvek 27.)

 

Megvont határok

RT17_BORITO_2014-04-23vv

Az alábbi kötet a későmodern poétika egyes jellemzőnek ítélt tulajdonságai, jelenségei bemutatását tűzi ki célul, József Attila és Szabó Lőrinc harmincas évekbeli szövegeinek vizsgálatára támaszkodva. Ezt az időszakot mindenekelőtt az én és a másik (a szerző értelmezésében a mindenkori másik: a táj, a környezet, a megszólított stb.) versbeli megjelenéseinek kontextusában viszi színre, azonban nem teljes körű vizsgálat során (nem célja az adott korszakban, a két szerző életművében megjelenő tematikus és retorikai én-konstrukciók és kölcsönviszonyok teljes körű áttekintése). A kérdésfelvetés arra irányul, hogy a különböző tematikák köré épülő önértelmezési metódusok milyen poétikai megvalósulást feltételeznek: részletesen tárgyalja a táj- és térpoétika, a testpoétika, valamint az én retorikai felbontásának és konstruálódásának jelenségét a két szerző művei alapján, és rámutat azokra a hasonlóságokra és párhuzamos tapasztalatokra, kapcsolódási pontokra, amelyek az egymással ellentétes utakat bejáró szerzők életművén belül találhatók. Az utolsó fejezet József Attila és Szabó Lőrinc költészetét a kortárs irodalom felől olvassa újra, Lövétei Lázár László és Kukorelly Endre verseinek elemzésével a hagyomány létmódjáról mutat pillanatképet.”

 

Nagy Csilla, Megvont határok: Tér, táj, énkoncepció József Attila és Szabó Lőrinc 1930-as évekbeli költészetében, Budapest, Ráció, 2014 (Ráció – Tudomány 17.)

 

Magánterület

Nagy Csilla - Magánterület - borító

„A Magánterület című kötet kritikákat, recenziókat, tanulmányokat tartalmaz. A választás és elrendezés mindenekelőtt a szerző egyéni érdeklődését, kutatásait tükrözi, amely a kortárs magyar irodalom helyzetétől a késő modern líra alakulástörténetén át az irodalmiság fogalmát felülíró, verbális és vizuális narráció kölcsönviszonyára épülő műfajokig terjed. A szöveg- és médiumközi, kompozicionális, tropológiai, stiláris szempontokat együttesen alkalmazó, érzékeny elemzések, ismertetések a művek történeti kontextusba helyezésével a magyar irodalom és kultúra jelenségeinek bonyolult összefüggéseire, napjainkban tapasztalható átrendeződésére reflektálnak.”

 

Nagy Csilla, Magánterület: Kritikák, recenziók, tanulmányok, Salgótarján, BBMKKI, 2008, (Palócföld Könyvek)